Fiscale vertegenwoordiging inzake BTW

Niet in België gevestigde BTW-belastingplichtigen die in België voor de BTW belastbare handelingen stellen (zoals bijvoorbeeld de invoer van goederen) doch niet wensen zich in België voor BTW doeleinden te identificeren, dienen een beroep te doen op een fiscaal vertegenwoordiger.

Eén van de voordelen hiervan is dat de vertegenwoordigde niet over een eigen Belgisch BTW nummer hoeft te beschikken.

D+TB is een vooraf door de BTW administratie erkende persoon die elke niet in België gevestigde belastingplichtige (die niet reeds in België voor BTW-doeleinden onder een individueel nummer is geïdentificeerd) mag vertegenwoordigen die schuldenaar is van de belasting wegens invoeren van goederen in België die niet onder het stelsel van het BTW-entrepot worden geplaatst, in de mate waarin de invoer wordt verricht met het oog op een daaropvolgende levering van diezelfde goederen.

 

Met haar beslissing Btw nr. E.T. 124.203 dd. 31.03.2014, die het gevolg is van een sectorovereenkomst dat werd gesloten tussen de VEA en de administratie, heeft de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (Operationele Expertise en Ondersteuning, Dienst BTW) terzake een werkkader uiteengezet (thans opgenomen in de circulaire 2020/C/50 betreffende het btw-stelsel van het B2B intracommunautair handelsverkeer van goederen onder titel 3.8.2).

Een belangrijk punt dat wordt aangehaald is dat er steeds een overeenkomst dient te bestaan tussen de vertegenwoordigde en de vertegenwoordiger.

D+TB beschikt over een dergelijke, aan de administratieve beslissing conforme, modelovereenkomst!