Brexit

26/12/2020: download hier onze informatiebrochure ivm de Brexit-deal (of Trade and Cooperation Agreement).

***

Op vrijdag 12 juni 2020 werd bevestigd dat de Britse regering niet zal streven naar verlenging van de overgangsperiode voor uittreding uit de EU.

Het is nu zeker dat het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021 als een volwaardig derde land zal opereren. Vanaf die datum zullen nieuwe grenscontroles en -procedures worden ingevoerd.

De aankondiging komt na de vergadering van het gemengd comité voor toezicht op de toepassing van het terugtrekkingsakkoord - het laatste formele moment om een ​​verlenging van de overgangsperiode overeen te komen - waarop de Britse regering het al lang bestaande standpunt bevestigde dat niet naar een dergelijke verlenging zou worden gestreefd.

Bereid u voor op de invoering van nieuwe douaneformaliteiten. Wij kunnen u daar uiteraard bij helpen.

Neem gerust contact met ons op.

***

Zich voorbereiden op het einde van de tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie overeengekomen overgangsperiode (1 februari 2020 - 31 december 2020), begint met het doorlopen van volgende stappen. 

1) EORI (Economic Operators Identification and Registration)

Marktdeelnemers die in het douanegebied van de Europese Unie gevestigd zijn, dienen zich in beginsel te registreren bij de douaneautoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de plaats waar zij gevestigd zijn. Een marktdeelnemer is elke persoon die zich in het kader van zijn bedrijfsvoering bezighoudt met activiteiten die onder de douanewetgeving vallen. De registratie dient te gebeuren vooraleer men dergelijke activiteiten aanvangt.

Registreren doet u zo: 

  • voor ondernemingen: klik hier
  • voor natuurlijke personen: klik hier

2) Maak goede afspraken met de overkant van het Kanaal

Zorg dat voorafgaand aan het vertrek van de goederen duidelijke afspraken gemaakt werden over wie instaat voor de formaliteiten bij uitvoer, en wie instaat voor de formaliteiten bij invoer.

Heeft u in uw contractuele relatie gebruik gemaakt van de ICC Incoterms®, dan zal de verdeling van de verplichtingen, risico’s en kosten tussen koper en verkoper m.b.t. de douaneformaliteiten duidelijk geregeld zijn.

Pas evenwel op met de Incoterms® EXW en DDP! De schijnbare eenvoud die deze termen met zich meebrengen als het gaat over de douaneformaliteiten, is bedrieglijk.

EXW lijkt immers op het eerste zicht prima wanneer men zich van douaneformaliteiten niet veel aantrekken wil. Hou er evenwel rekening mee dat deze Incoterm ook inhoudt dat de verkoper geen enkele fysieke controle heeft over de uitgang van de goederen alsook de aangifteverplichtingen die daarmee gepaard gaan. Nochtans blijft het ook in het geval van EXW, de verkoper die ten aanzien van de fiscale administratie zal moeten kunnen aantonen (onder andere met behulp van een geldig gemaakte en voor uitgang bevestigde uitvoeraangifte) dat de goederen effectief werden uitgevoerd, wil hij zijn recht op vrijstelling van de BTW niet verloren zien gaan.

Bij DDP staat de verkoper niet alleen in voor de formaliteiten bij uitgang van de goederen in het ene douanegebied, maar ook voor de douaneformaliteiten in het douanegebied van invoer. In het kader van de Brexit durven sommigen DDP voorstellen als een gemakkelijke en efficiënte oplossing, gezien de aangegeven data bij uitgang in het ene douanegebied, gewoon zouden kunnen gekopieerd worden bij invoer in het andere douanegebied zonder tussenkomst van een derde. Formaliteiten bij invoer vervullen in een douanegebied dat men niet kent, is nochtans niet zonder gevaar. Een douaneaangifte voor het in het vrije verkeer brengen is immers geen lichtzinninge daad, doch wel een rechtshandeling met verstrekkende gevolgen voor de aangever. Het vervullen van die formaliteiten veronderstelt dat u verantwoordelijk bent voor de betaling van het juiste bedrag aan verschuldigde belastingen bij invoer (waaronder invoerrechten, antidumpingrechten, compenserende rechten en vrijwaringsrechten, accijnzen, BTW) en dat u alle maatregelen inzake handelspolitiek en verboden en beperkingen die in dat douanegebied gelden niet alleen respecteert, maar dat u mogelijke wettelijke vereisten waaraan uw goederen in dat douanegebied moeten voldoen, ook nauwgezet zélf opvolgt. Beschikt u niet over de middelen om dergelijke opvolging te doen, dan lijkt het ons, mede gelet op het feit dat het Verenigd Koninkrijk reeds meermaals en uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven in de komende jaren te willen gaan afwijken van de EU-normen, niet aan te raden om onder DDP voorwaarden handel te drijven!

Eén en ander hoeft helemaal geen verlies aan efficiënte te betekenen! Wij kunnen u in elk geval verder helpen! 

3) Verlegging van heffing van de BTW

Invoer is een voor de BTW belastbare handeling. Principieel betaalt men de verschuldigde BTW aan de douaneautoriteiten op het tijdstip dat de invoer daadwerkelijk plaatsvindt. Er bestaat evenwel een tweede wijze van betalen van deze BTW, ook wel "bijzondere wijze van betalen" genoemd. Deze alternatieve wijze van betaling van de BTW over de invoer houdt in dat deze wordt voldaan via de periodieke btw-aangifte, m.a.w. op een later tijdstip dan dat van de effectieve invoer. Deze laatste manier van betaling van de BTW (ook verlegging van de heffing genoemd) laat dus toe voorfinanciering van de BTW te vermijden. Hiertoe heeft men een vergunning (in het jargon ook wel gekend als een "vergunning E.T. 14.000") nodig, die evenwel op eenvoudige wijze kan aangevraagd worden.

Het aanvraagformulier met bijhorende instructies kan u hier terugvinden.

 

4) Bepaal de tariefcode(s) van het goed (de goederen) waarin u handelt

Goederen worden ingedeeld in een goederennomenclatuur die, minstens wat betreft de eerste zes cijfers, op wereldniveau werd gestandaardiseerd. Het betreft het zogenaamd Geharmoniseerd Systeem (GS). Deze nummerreeks dient als basis voor een verder op het niveau van de Europese Unie uitgewerkte acht-cijferige code, in welk geval men spreekt van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) code, die op haar beurt dan weer dient voor een eveneens op EU niveau uitgewerkte tien cijfer tellende TARIC-code (TARif Intégré Communautaire). Die tien cijfer tellende code vormt tot slot dan weer de basis voor de nationale nomenclatuur van de EU-lidstaten. Voor de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie gaat het om het BLEU gebruikstarief. ​

Deze nummerreeks, waarvan er bij uitvoer de eerste acht cijfers aan de douane dienen aangegeven te worden, doch bij invoer minstens tien tot wel tweeëntwintig cijfers tellen kan, dient de douane in staat te stellen kennis te nemen van het soort goederen die u in-, uit- of doortvoert alsook welke tarifaire (bijvoorbeeld invoerrechten, BTW, accijnzen,...) en belangrijke niet-tarifaire (bijvoorbeeld invoervergunningen, invoerverboden,...) maatregelen erop van toepassing zijn. 

Diegene die handel drijft in een bepaald goed, kent er als geen ander de eigenschappen van. Het is die persoon die ontegensprekelijk in de beste positie is om te bepalen aan welke tariefcode het product beantwoordt, en dus ook volledig verantwoordelijk is opdat de juiste code aan de douane wordt aangegeven. 

Het determineren van de correcte tariefcode kan u aan de hand van volgende website: https://eservices.minfin.fgov.be/extTariffBrowser/Browser (klik op "BLADEREN DOOR NOMENCLATUUR")

 

5) Doe (op tijd!) beroep op iemand met kennis van zaken 

Op wie goederen in- of uitvoert of handelt in accijnsgoederen, rust principieel de verplichting deze bij de douane aan te geven. Men wordt geconfronteerd met allerlei handelingen die moeten worden verricht om aan de douanewetgeving te voldoen.

Een aangifte alleen volstaat niet; het is daarnaast van belang dat de aangifte op het juiste tijdstip en bovenal correct wordt gedaan. Het betreft complexe materie die, naast een grondige en steeds up-to-date theoretische kennis, ook praktische ervaring vergt.

Daarom kan het raadzaam en aanbevelenswaardig zijn om beroep te doen op een douanedienstverlener.

Hou er evenwel rekening mee dat, hoewel een douanedienstverlener een deskundige is in de diverse aangifteprocessen, dit bijvoorbeeld niet betekent dat hij ook alles weet over uw goederen die er het voorwerp van dienen uit te maken. Wil men in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving handelen, dan is de relatie die u aangaat met een douanedienstverlener dan ook noodzakelijkerwijs gebaseerd op een wederkerig samenwerken en uitwisselen van informatie.

Let er daarom op dat u op tijd de nodige contacten legt.